Kontakt

Masz pytania? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą możliwie jak najszybciej.

standbein-ev@web.de
Członkostwo

Zostań członkiem stowarzyszenia STANDBEIN e.V.!

Poznanie sposobów, w jaki inne osoby radzą sobie z hemimelią, może podnieść na duchu. Skorzystaj z okazji do podzielenia się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi osobami, aby im pomóc. Możesz również zostać członkiem sponsorującym i wesprzeć nas swoją darowizną.

Członkiem mogą zostać osoby, które ukończyły 12. rok życia.
Formularz z wnioskiem o członkostwo można znaleźć tutaj. Można się również z nami skontaktować pod naszym adresem pocztowym. Opłata za członkostwo wynosi 30,00 EUR rocznie. W celu maksymalnego obniżenia kosztów administracyjnych oferujemy opcję płatności automatycznej (za pośrednictwem polecenia zapłaty). Odpowiedni formularz można pobrać tutaj.

Przepisy wewnętrzne

Nasi partnerzy

Członek stowarzyszenia zrzeszającego „ACHSE” — Allianz chronisch seltener Erkrankungen (stowarzyszenie zajmujące się rzadkimi chorobami przewlekłymi)

Współpraca ze stowarzyszeniem „Nathan”

Impressum

Standbein e.V.
European Association for PFFD, Fibula- und Tibiadefect
Heuchlinger Str. 17
74177 Bad Friedrichshall, Niemcy

Zarejestrowano w rejestrze stowarzyszeń sądu rejonowego w Bremie: VR 7144
Numer identyfikacji podatkowej: 71-608/12553 Urząd Skarbowy Bremen-Mitte

Upoważnieni przedstawiciele:
1. przewodniczący: Bernd Vogt
2. przewodniczący: dr Sean Nader

Nr telefonu: + 49 (7136) 965933

E-mail: standbein-ev@web.de
Witryna internetowa: http://www.standbein-ev.com

Konto stowarzyszenia

Standbein e.V.
Numer konta 9345264
VRBank Rosenheim-Chiemsee eG

IBAN DE95711600000009345264
BIC GENO DEF1 VRR
Konto do wpłaty darowizn

Standbein e.V.
Numer konta 109345264
VRBank Rosenheim-Chiemsee eG

IBAN DE42711600000109345264
BIC GENO DEF1 VRR

Zasady ochrony danych

Operatorzy niniejszej witryny internetowej podchodzą bardzo poważnie do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy jako poufne i zgodnie z odpowiednimi ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a także z niniejszym oświadczeniem na temat zasad ochrony danych.

Korzystanie z naszej witryny internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. O ile gromadzone są dane użytkownika (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail), gdy to tylko możliwe, odbywa się to zawsze na zasadzie jego dobrowolnej zgody. Te dane nie są udostępniane stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

Należy pamiętać, że przesyłanie danych za pośrednictwem Internetu (np. poprzez wymianę poczty elektronicznej) może nie być w pełni zabezpieczone. Nie jest możliwe zapewnienie pełnej ochrony danych przed dostępem stron trzecich.

Informacje, usuwanie, blokowanie

W dowolnym momencie i bez żadnych opłat użytkownik może zażądać udostępnienia informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia oraz odbiorców, a także celu przetwarzania danych. Ma również prawo zażądać skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań i wątpliwości dotyczących danych osobowych można skontaktować się z nami pod adresem zamieszczonym w impressum.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tych stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w postaci tak zwanych plików dziennika serwera, które są automatycznie przesyłane do nas przez przeglądarkę użytkownika. Informacje te obejmują:

  • rodzaj/wersję przeglądarki;
  • wykorzystywany system operacyjny;
  • adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie;
  • nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp;
  • godzinę połączenia z serwerem.

Te dane nie mogą zostać powiązane z określoną osobą i nie będą łączone z danymi z innych źródeł. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych w sytuacji konkretnych przesłanek wskazujących na nielegalne wykorzystanie.

Pliki cookies

W kilku miejscach na naszych stronach internetowych wykorzystywane są tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia komputera użytkownika ani nie zawierają wirusów. Ułatwiają nam one sprawienie, aby nasza witryna internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, użyteczna i bezpieczna. Pliki cookies to małe pliki tekstowe umieszczane na dysku komputera użytkownika i przechowywane przez jego przeglądarkę internetową.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tak zwane pliki cookies sesji. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony przez użytkownika. Inne pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, dopóki nie zostaną przez niego usunięte. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika, gdy odwiedzi ponownie naszą witrynę internetową.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby otrzymywał powiadomienia w sytuacji odebrania pliku cookie, a także miał możliwość akceptowania plików cookies dla każdego przypadku osobno, odmówienia przyjmowania plików cookies w określonych przypadkach lub za każdym razem, a także automatycznego usuwania plików cookies po zamknięciu przeglądarki. Jednak dezaktywacja plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej witryny internetowej.

Sprzeciw przeciwko otrzymywaniu promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym wyraźnie wyklucza się wykorzystanie danych kontaktowych zamieszczonych w impressum do wysyłania niechcianych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy niniejszych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w sytuacji przesłania niezamówionych materiałów reklamowych, np. spamu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacje prawne

Odpowiedzialność za zawartość niniejszej witryny internetowej, zgodnie z częścią 55. niemieckiej umowy państwowej dotyczącej działalności nadawczej [Rundfunkstaatsvertrag, RStV] oraz częścią 5. niemieckiej ustawy o telemediach [Telemediengesetz, TMG], ponosi:

Standbein e.V.
European Association for PFFD, Fibula- und Tibiadefect
Heuchlinger Str. 17
74177 Bad Friedrichshall, Niemcy

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność oraz tematyczność treści. Wyraźnie wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności formułowane przeciwko operatorowi tej witryny internetowej, dotyczące szkód materialnych i niematerialnych powstałych na skutek wykorzystania lub niewykorzystania zaprezentowanych informacji bądź w związku z wykorzystaniem niedokładnych lub niepełnych informacji. Wykorzystanie w dowolny sposób zamieszczonych informacji odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Niniejsza witryna internetowa jest chroniona prawem autorskim. Powielanie, przetwarzanie, publikacja lub rozpowszechnianie całości bądź części treści jest w związku z tym dozwolone jedynie w sytuacji uzyskania pisemnej zgody od operatora witryny internetowej. Nie są dozwolone odsyłacze do stron podrzędnych.

Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe wymieniane w ramach niniejszej witryny internetowej stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Operatorzy zewnętrznych witryn internetowych, do których prowadzą odsyłacze z naszej strony internetowej, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zawartość swoich witryn. Operator niniejszej witryny internetowej dystansuje się od wszystkich treści prezentowanych na tych stronach internetowych. Dotyczy to w szczególności treści, których rozpowszechnianie jest zabronione zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Niemiec oraz innych krajów i w przypadku których ułatwianie rozpowszechniania lub podżeganie do niego stanowi przestępstwo podlegające karze. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt witryn internetowych, do których prowadzą odsyłacze, ani na ich treść. Operator strony, do której prowadzi odsyłacz, ponosi wyłączną odpowiedzialność za nielegalne, niedokładne lub niepełne treści, szczególnie w przypadku wystąpienia szkody na skutek wykorzystania lub niewykorzystania informacji dostępnych w jego witrynie internetowej. Takiej odpowiedzialności nie ponosi strona, która jedynie zamieściła odsyłacz do publikacji, o której mowa.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie mają charakteru wiążącego. Operator niniejszej witryny internetowej wyraźnie zastrzega sobie prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania części witryny internetowej bądź całej witryny internetowej, tymczasowo lub na stałe, bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejsze informacje prawne należy traktować jako część publikacji w Internecie, z której użytkownik został przekierowany. Jeśli części tego tekstu lub jego pojedyncze sformułowania okażą się niezgodne z obowiązującym prawem, przestaną być z nim zgodne lub nie będą w pełni zgodne, nie będzie to miało wpływu na treść i ważność pozostałej części tego dokumentu.

Niniejsza witryna internetowa została udostępniona na serwerze znajdującym się w Niemczech.