Informacje prawne

Odpowiedzialność za zawartość niniejszej witryny internetowej, zgodnie z częścią 55. niemieckiej umowy państwowej dotyczącej działalności nadawczej [Rundfunkstaatsvertrag, RStV] oraz częścią 5. niemieckiej ustawy o telemediach [Telemediengesetz, TMG], ponosi:

Standbein e.V.
European Association for PFFD, Fibula- und Tibiadefect
Oberneulander Landstr 134c
28355 Brema, Niemcy

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność oraz tematyczność treści. Wyraźnie wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności formułowane przeciwko operatorowi tej witryny internetowej, dotyczące szkód materialnych i niematerialnych powstałych na skutek wykorzystania lub niewykorzystania zaprezentowanych informacji bądź w związku z wykorzystaniem niedokładnych lub niepełnych informacji. Wykorzystanie w dowolny sposób zamieszczonych informacji odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Niniejsza witryna internetowa jest chroniona prawem autorskim. Powielanie, przetwarzanie, publikacja lub rozpowszechnianie całości bądź części treści jest w związku z tym dozwolone jedynie w sytuacji uzyskania pisemnej zgody od operatora witryny internetowej. Nie są dozwolone odsyłacze do stron podrzędnych.

Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe wymieniane w ramach niniejszej witryny internetowej stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Operatorzy zewnętrznych witryn internetowych, do których prowadzą odsyłacze z naszej strony internetowej, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zawartość swoich witryn. Operator niniejszej witryny internetowej dystansuje się od wszystkich treści prezentowanych na tych stronach internetowych. Dotyczy to w szczególności treści, których rozpowszechnianie jest zabronione zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Niemiec oraz innych krajów i w przypadku których ułatwianie rozpowszechniania lub podżeganie do niego stanowi przestępstwo podlegające karze. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt witryn internetowych, do których prowadzą odsyłacze, ani na ich treść. Operator strony, do której prowadzi odsyłacz, ponosi wyłączną odpowiedzialność za nielegalne, niedokładne lub niepełne treści, szczególnie w przypadku wystąpienia szkody na skutek wykorzystania lub niewykorzystania informacji dostępnych w jego witrynie internetowej. Takiej odpowiedzialności nie ponosi strona, która jedynie zamieściła odsyłacz do publikacji, o której mowa.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie mają charakteru wiążącego. Operator niniejszej witryny internetowej wyraźnie zastrzega sobie prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania części witryny internetowej bądź całej witryny internetowej, tymczasowo lub na stałe, bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejsze informacje prawne należy traktować jako część publikacji w Internecie, z której użytkownik został przekierowany. Jeśli części tego tekstu lub jego pojedyncze sformułowania okażą się niezgodne z obowiązującym prawem, przestaną być z nim zgodne lub nie będą w pełni zgodne, nie będzie to miało wpływu na treść i ważność pozostałej części tego dokumentu.

Niniejsza witryna internetowa została udostępniona na serwerze znajdującym się w Niemczech.

Google Analytics

W niniejszej witrynie internetowej wykorzystuje się usługę Google Analytics, czyli usługę analizy witryn internetowych firmy Google Inc. („Google”), jak również techniki do wyświetlania reklam Google (użycie danych zgromadzonych przez firmę Google na podstawie reklam prezentowanych w oparciu o zainteresowania oraz danych odwiedzających pochodzących od innych dostawców, takich jak wiek, płeć i zainteresowania). Usługa Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookies, które są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu ułatwienia analizowania sposobu korzystania przez niego z witryny internetowej. Informacje dotyczące wykorzystania niniejszej witryny internetowej przez użytkownika generowane na podstawie plików cookies są zwykle przesyłane na znajdujący się w Stanach Zjednoczonych serwer firmy Google i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP w tej witrynie internetowej firma Google skróci z wyprzedzeniem adres IP użytkownika na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów, które podpisały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer firmy Google znajdujący się na terenie Stanów Zjednoczonych i dopiero tam skrócony. Firma Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora niniejszej witryny internetowej do oceny korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, generowania raportów dla operatora witryny internetowej dotyczących aktywności na stronie internetowej, a także świadczenia dodatkowych usług związanych z wykorzystaniem Internetu oraz witryny internetowej. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystaniu plików cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Jednak może to spowodować, że użytkownik nie będzie w stanie w pełni korzystać z witryny internetowej. Co więcej, użytkownik może zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu przez firmę Google danych wygenerowanych na podstawie plików cookies oraz związanych z korzystaniem z witryny internetowej przez użytkownika (w tym jego adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym adresem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych można znaleźć pod adresami: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.