Informacje prawne

Odpowiedzialność za zawartość niniejszej witryny internetowej, zgodnie z częścią 55. niemieckiej umowy państwowej dotyczącej działalności nadawczej [Rundfunkstaatsvertrag, RStV] oraz częścią 5. niemieckiej ustawy o telemediach [Telemediengesetz, TMG], ponosi:

Standbein e.V.
European Association for PFFD, Fibula- und Tibiadefect
Heuchlinger Str. 17
74177 Bad Friedrichshall, Niemcy

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność oraz tematyczność treści. Wyraźnie wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności formułowane przeciwko operatorowi tej witryny internetowej, dotyczące szkód materialnych i niematerialnych powstałych na skutek wykorzystania lub niewykorzystania zaprezentowanych informacji bądź w związku z wykorzystaniem niedokładnych lub niepełnych informacji. Wykorzystanie w dowolny sposób zamieszczonych informacji odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Niniejsza witryna internetowa jest chroniona prawem autorskim. Powielanie, przetwarzanie, publikacja lub rozpowszechnianie całości bądź części treści jest w związku z tym dozwolone jedynie w sytuacji uzyskania pisemnej zgody od operatora witryny internetowej. Nie są dozwolone odsyłacze do stron podrzędnych.

Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe wymieniane w ramach niniejszej witryny internetowej stanowią własność odpowiednich właścicieli.

Operatorzy zewnętrznych witryn internetowych, do których prowadzą odsyłacze z naszej strony internetowej, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zawartość swoich witryn. Operator niniejszej witryny internetowej dystansuje się od wszystkich treści prezentowanych na tych stronach internetowych. Dotyczy to w szczególności treści, których rozpowszechnianie jest zabronione zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Niemiec oraz innych krajów i w przypadku których ułatwianie rozpowszechniania lub podżeganie do niego stanowi przestępstwo podlegające karze. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt witryn internetowych, do których prowadzą odsyłacze, ani na ich treść. Operator strony, do której prowadzi odsyłacz, ponosi wyłączną odpowiedzialność za nielegalne, niedokładne lub niepełne treści, szczególnie w przypadku wystąpienia szkody na skutek wykorzystania lub niewykorzystania informacji dostępnych w jego witrynie internetowej. Takiej odpowiedzialności nie ponosi strona, która jedynie zamieściła odsyłacz do publikacji, o której mowa.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie mają charakteru wiążącego. Operator niniejszej witryny internetowej wyraźnie zastrzega sobie prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania części witryny internetowej bądź całej witryny internetowej, tymczasowo lub na stałe, bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejsze informacje prawne należy traktować jako część publikacji w Internecie, z której użytkownik został przekierowany. Jeśli części tego tekstu lub jego pojedyncze sformułowania okażą się niezgodne z obowiązującym prawem, przestaną być z nim zgodne lub nie będą w pełni zgodne, nie będzie to miało wpływu na treść i ważność pozostałej części tego dokumentu.

Niniejsza witryna internetowa została udostępniona na serwerze znajdującym się w Niemczech.