Informacje ogólne

Wszystkie doniesienia, przykładowe listy oraz informacje opublikowane w tym miejscu poddano anonimizacji ze względu na ochronę danych. Usunięto wszystkie dane osobowe. Wszystkie imiona i nazwiska osób zostały zaczernione lub zastąpione określeniami „Paul P.” lub „Paula P.” Te określenia wykorzystano w celu poprawy czytelności tekstu, jednak nie odnoszą się one do żadnych prawdziwych nazwisk.

Na końcu tekstu niektórych doniesień znajduje się kod e-mail, za pośrednictwem którego można skontaktować się z autorem. Wiadomość e-mail zostanie następnie bezpośrednio przekazana do odpowiedniego autora. Jeśli ten autor wyrazi zgodę na przyjęcie zgłoszenia, udzieli odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Komunikacja odbywająca się w taki sposób nie jest monitorowana przez stowarzyszenie Standbein e.V. i stowarzyszenie Standbein e.V. nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w tej kwestii.