Władze

Legitymacja inwalidzka

W celu oficjalnego uznania ciężkiej niepełnosprawności osoba nią dotknięta musi poddać się procesowi stwierdzającemu [Feststellungsverfahren]. W jego trakcie określany jest oficjalnie „stopień niepełnosprawności” [Grad der Behinderung, GdB]. W tym celu wymagane jest złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu ds. zaopatrzenia społecznego [Versorgungsamt] lub innego odpowiedzialnego organu zgodnie z prawem państwowym. Jeśli ustalony stopień niepełnosprawności przekracza 50, wnioskodawca jest klasyfikowany jako osoba z ciężką niepełnosprawnością i otrzymuje legitymację inwalidzką.

Odbywa się to w oparciu o rozporządzenie o legitymacji osoby niepełnosprawnej [Schwerbehindertenausweisverordnung, SchwbAwV].

Ta legitymacja stanowi dowód przyznania świadczenia kompensacyjnego, do którego osoba niepełnosprawna jest prawnie upoważniona (Ustawa Zasadnicza [Grundgesetz] Federalnej Republiki Niemiec, artykuł 3 (3), sentencja 2). Istnieją rożne rodzaje świadczenia kompensacyjnego. Obejmują one między innymi szczególną ochronę przed zwolnieniem, upoważnienie do dodatkowych dni urlopu, ulgi podatkowe oraz obniżenie cen w wielu placówkach wypoczynkowych i kulturalnych.

Poza stopniem niepełnosprawności oraz datą ważności, jeśli ma to zastosowanie, w legitymacji inwalidzkiej zamieszczone są dodatkowe informacje dotyczące stanu zdrowia, przedstawione w postaci identyfikatorów.

aG Ciężkie upośledzenie zdolności chodzenia
H Osoba nieporadna w rozumieniu Ustawy o Podatku Dochodowym [Einkommenssteuergesetzes]
Bl Ślepota
Gl Głuchota
RF Zwolnienie z konieczności opłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego, taryfa socjalna w ramach T-Home
1.Kl. Upoważnia właściciela legitymacji do podróżowania w pierwszej klasie kolejami Deutsche Bahn po wykupieniu biletu drugiej klasy lub w ramach prywatnej sieci transportu (jedynie w przypadku osób otrzymujących rentę w oparciu o federalną ustawę o świadczeniach na rzecz ofiar działań wojennych [Bundesversorgungsgesetz] lub federalną ustawę odszkodowawczą [Bundesentschädigungsgesetz])
B Upoważnienie do podróży z osobą towarzyszącą podczas korzystania z transportu publicznego
G Istotne upośledzenie zdolności do poruszania się w ruchu drogowym

Od dnia 1 stycznia 2009 roku do oceny stopnia niepełnosprawności i określania, czy istnieją dodatkowe wymagania zdrowotne w celu przyznania świadczenia kompensacyjnego, wykorzystywane jest niemieckie rozporządzenie o zaopatrzeniu medycznym [Versorgungsmedizin-Verordnung].

Jest to regulowane przepisami prawa i prawnie wiążące dla organów administracyjnych oraz sądów.

Złożenie wniosku o wydanie legitymacji inwalidzkiej

Po pierwsze: osoba z ciężką niepełnosprawnością nie musi mieć legitymacji inwalidzkiej, jednak jest upoważniona do jej otrzymania.

Posiadanie karty inwalidzkiej może również mieć pewne wady, np. w sytuacji ubiegania się o pracę. Osoby z ciężką niepełnosprawnością są upoważnione do szczególnej ochrony przed zwolnieniem i z tego powodu niektórzy pracodawcy mogą je niechętnie zatrudniać.

Z tego powodu zaleca się uważne rozważenie zalet i wad posiadania legitymacji inwalidzkiej. Nawet bez takiej legitymacji przysługują prawa do pewnych świadczeń kompensacyjnych, jednak nie do wszystkich.

Wniosek składa się we właściwym urzędzie ds. zaopatrzenia społecznego. Początkowo wystarczy wysłać nieoficjalne pismo. Następnie urząd ds. zaopatrzenia społecznego prześle wymagane formularze. Wiele urzędów udostępnia również te wnioski do pobrania za pośrednictwem swoich stron internetowych. Z tego powodu rozsądne jest skorzystanie z prawidłowych formularzy już na samym początku. Wraz z wnioskiem należy przesłać odpowiednią dokumentację medyczną i certyfikaty w celu wykazania rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W sytuacji optymalnej te informacje będą wystarczające do określenia przez urząd ds. zaopatrzenia społecznego stopnia niepełnosprawności i wydania powiadomienia o klasyfikacji [Einstufungsbescheid], a także legitymacji inwalidzkiej.

Jeśli w oparciu o złożone dokumenty nie będzie możliwe przeprowadzenie klasyfikacji, urząd ds. zaopatrzenia społecznego poprosi o przesłanie dodatkowych certyfikatów lub wyśle rzeczoznawcę za pośrednictwem służby medycznej [Medizinischer Dienst]. Pozwoli to rzeczoznawcy na zrozumienie rodzaju i stopnia ciężkości istniejącej niepełnosprawności, a następnie na określenie prawidłowej klasyfikacji i identyfikatorów.

Odwołanie od powiadomienia o klasyfikacji

W określonych ramach czasowych (zwykle w ciągu miesiąca) można złożyć odwołanie od przyznanej klasyfikacji. W tym celu wystarczy wysłać nieoficjalne pismo do urzędu ds. zaopatrzenia społecznego. Ze względu na ograniczony czas na odwołanie najlepiej jest wysłać to pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Przykład odwołania od powiadomienia o klasyfikacji

Odwołanie nie powinno zawierać więcej informacji szczegółowych niż uwzględnione w tym przykładowym piśmie, gdyż w powiadomieniu o klasyfikacji nie jest podawana podstawa oceny urzędu ds. zaopatrzenia społecznego.

Powody stają się znane dopiero po odebraniu odpowiednich dokumentów/sprawdzeniu dokumentacji. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy zostały uwzględnione wszystkie przesłane wyniki i certyfikaty. Następnie można sformułować odwołanie. Ważne jest opisanie indywidualnych następstw i niedogodności związanych z niepełnosprawnością.

Ponieważ urząd ds. zaopatrzenia społecznego może zażądać kolejnej opinii od lekarza prowadzącego, rozsądne jest omówienie z nim przygotowanego odwołania. Przydatne może być również zapoznanie się z dokumentacją pacjenta prowadzoną przez tego lekarza. Wystarczy złożyć nieoficjalne pismo.

Przykład wniosku o wydanie kopii dokumentacji medycznej pacjenta

Każdy pacjent ma prawo wglądu do danych zgromadzonych na jego temat przez lekarza.

Prawdo wglądu do danych

Formularze i wnioski

Berlin

Wniosek o określenie stopnia niepełnosprawności, modyfikację, wydanie legitymacji inwalidzkiej

Adresy

Urzędy ds. zaopatrzenia społecznego, adresy (cały kraj)

Urzędy ds. zaopatrzenia społecznego, kompetencje w zależności od miejsca zamieszkania